Strona główna

Wracamy w maju 

na wybory europejskie 2024!

Ale już wkrótce wybory samorządowe 

– dowiedz się więcej poniżej.

Wybory samorządowe

7 i 21 kwietnia 2024

 

Na czym polegają
wybory samorządowe?

Terytorium Polski podzielone jest na województwa, powiaty i gminy. Na każdym z tych poziomów funkcjonują samodzielne władze samorządowe. To właśnie ich składy będziemy wybierać w nadchodzących wyborach 7 kwietnia. 

Oznacza to, że w jednych wyborach możemy podjąć kilka decyzji:
1. na poziomie województwa wybieramy radnych do sejmiku województwa,
2. na poziomie powiatu wybieramy radnych do rady powiatu,
3. na poziomie gminy wybieramy radnych do rady gminy, 
4. a także wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

 W większych miastach (na prawach powiatu) zamiast rady gminy i rady powiatu wybieramy radę miasta, która pełni funkcję obu tych organów. 

Wszystkich radnych wybierzemy 7 kwietnia
Jeśli żaden z kandydatów albo żadna z kandydatek na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie uzyska 7 kwietnia bezwzględnej większości głosów, niezbędna będzie druga tura. Dwoje kandydatów z najwyższymi wynikami zmierzy się w kolejnym głosowaniu 21 kwietnia

Kogo wybieramy?

W województwie:


Sejmik województwa. Organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa. Wspólnie z zarządem województwa (organem wykonawczym, który wybiera) dba o rozwój regionu. Samorząd wojewódzki spełnia zadania wykraczające poza możliwości gminy i powiatu, m.in. buduje i modernizuje drogi wojewódzkie, odpowiada za szpitale specjalistyczne, organizuje szkolnictwo wyższe czy tworzy duże instytucje kultury. To samorząd wojewódzki dysponuje i zarządza ogromną częścią funduszy unijnych. Kadencja sejmiku trwa 5 lat. Wybieramy od 30 do 51 radnych w zależności od liczby mieszkańców województwa. Najczęściej władzę w województwie zdobywają największe partie ogólnopolskie, rozpoznawalne w całym regionie. 

W powiecie:


Rada powiatu. Organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego. Wybiera zarząd powiatu – organ wykonawczy, na którego czele stoi starosta. Samorząd powiatowy realizuje podobne zadania jak gmina, ale na większą skalę. Zajmuje się, m.in. prowadzeniem szkół ponadpodstawowych, ochroną zabytków, przeciwdziałaniem bezrobociu czy pomocą społeczną. Kadencja rady powiatu trwa 5 lat. Wybieramy od 15 do 29 radnych, w zależności od liczby mieszkańców powiatu. Na poziomie powiatu kandydaci lokalni i niezależni nieraz pokonują kandydatów z dużych partii ogólnopolskich. 

W gminie:
 


Rada gminy/rada miasta. Organ stanowiący i kontrolny gminy. Kadencja rady trwa 5 lat. Wybieramy od 15 do 60 radnych, w zależności od liczby mieszkańców gminy. 

Wójt/burmistrz/prezydent miasta. Jednoosobowy organ wykonawczy gminy lub miasta na prawach powiatu. Wybierany na 5 letnią kadencję w wyborach większościowych. Wspólnie z radą gminy lub radą miasta ma na celu zaspokajać bieżące potrzeby wspólnoty. Samorząd gminny nazywany jest samorządem „pierwszego kontaktu”. Zajmuje się, m.in. prowadzeniem przedszkoli i podstawówek, organizowaniem usług komunalnych, lokalnym transportem i podstawową opieką zdrowotną. W poprzednich wyborach kandydaci niezależni wygrali w 80% gmin w Polsce, często budują również listy kandydatów do rad gmin, które skutecznie rywalizują z największymi partiami. 

Jak zagłosować?

Kto może zagłosować: głosować w wyborach do sejmiku wojewódzkiego i rady powiatu może polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniony albo pozbawiony praw wyborczych przez prawomocny wyrok sądu lub Trybunału Stanu. W wyborach do rady gminy i wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, należy spełniać te same warunki, ale głosować może zarówno polski obywatel, jak i obywatel Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa.

Gdzie mogę zagłosować: sprawdź lokal wyborczy, do którego jesteś przypisany w urzędzie gminy lub w mObywatelu – w aplikacji znajdziesz go w zakłace „Wybory”, a na witrynie w zakładce „Twoje dane”.  Co ważne w wyborach samorządowych zagłosować możemy tylko w gminie stałego zamieszkania. Nie jest więc możliwe głosowanie w innej miejscowości lub za granicą. Jeśli niedawno się przeprowadziłaś, możesz zmienić stały obwód głosowania przez Internet lub w urzędzie gminy. Do wniosku dołącz dowód stałego zamieszkania, np. umowę najmu, rachunki lub umowę o pracę. Urząd ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku – więc jeśli chcesz zagłosować, nie zwlekaj!

Jak głosować: Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania od 7:00 do 21:00. Weź ze sobą dowód tożsamości, który okażesz komisji przy odbieraniu kart wyborczych. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka lub dowód w aplikacji mObywatel. Otrzymasz kilka kart do głosowania – każdą dla innego organu, którego skład wybierasz. Na jednej karcie postaw tylko jeden znak „X” w okienku obok nazwiska kandydatki lub kandydata, którego popierasz.

Uprawnienia seniorów i osób z niepełnosprawnością: głosowanie korespondencyjne lub przez pełnomocnika, transport do lokalu wyborczego czy nakładki z pismem Braille’a  sprawdź z jakich możliwości możesz skorzystać na stronie PKW. 

Do wyborów samorządowych
pozostało:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jak liczone są głosy?

O Latarniku

Latarnik Wyborczy to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, które umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych.

Użytkownik ustosunkowuje się do 20-25 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Dla każdego stwierdzenia wybiera jedną z odpowiedzi: zgadzam się, nie zgadzam się lub nie mam zdania. Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów wyborczy i pokazuje procentową zgodność ich wypowiedzi. 

Celem Latarnika jest wsparcie w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji wyborczych. Latarnik jest prosty w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia przystępne.

 

Twórcy

Jesteśmy organizacją pozarządową, która wspiera szkoły. Inspirujemy je, by stosowały innowacyjne metody nauczania oraz poruszały z młodymi ludźmi tematy, które są ważne w życiu społecznym. Co roku współpracujemy z 40 tysiącami nauczycieli i dyrektorów z 10 tysięcy szkół w całym kraju. 

Dzięki naszym rozwiązaniom szkoły uczą skuteczniej. Młodzi ludzie angażują się w swoją edukację, lepiej rozumieją współczesny świat i potrafią go zmieniać.  Prowadzimy m.in. programy dla nauczycieli i dyrektorów, akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli i wydawnictwo. Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce i działamy już ponad 28 lat. 

Jednym z obszarów naszych działań jest edukacja na temat polityki: od 1995 r. prowadzimy w polskich szkołach program Młodzi Głosują, a od 2005 r. przygotowujemy Latarnika Wyborczego.

Wesprzyj nas

Twoja darowizna ma znaczenie! Nie zwlekaj, dołącz dzisiaj!

Wybierz kwotę:
20 zł 50 zł 100 zł

lub wpisz własną:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

tel. 22 875 05 50

e-mail: latarnikwyborczy@ceo.org.pl

 

Kontakt dla mediów

michal.tragarz@ceo.org.pl

694 434 336