Latarnik Wyborczy umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych

0

Osób skorzystało z Latarnika Wyborczego

Centrum Edukacji Obywatelskiej
zaprasza do wypełnienia testu

ROZPOCZNIJ TEST
Separator graficzny
Sprawdź do której partii Ci najbliżej

Sprawdź do którego komitetu jest Ci najbliżej

Wypełnij test i przekonaj się, który komitet wyborczy ma poglądy najbliższe Twoim. Latarnik Wyborczy to jedyne w Polsce narzędzie, które opiera się na faktycznych odpowiedziach udzielonych przez komitety, a nie na analizie programów partii.

Separator graficzny

A

B

C

D

E

F

Poznaj odpowiedzi i wyjaśnienia komitetów

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 14 lat, przed każdymi wyborami, przygotowuje zestaw pytań dotyczących najbardziej aktualnych tematów życia publicznego. Następnie pytania te przekazujemy do sztabów wyborczych i na podstawie odpowiedzi polityków tworzymy Latarnika Wyborczego. Zobacz jak na nasze pytania odpowiedziały komitety startujące w wyborach do Sejmu i Senatu oraz przeczytaj pogłębione komentarze partii.

Separator graficzny
Votematch

Latarnik Wyborczy na wybory do Sejmu i Senatu 2019

Przedstawiamy X edycję Latarnika Wyborczego. Przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi ponownie zapytaliśmy komitety wyborcze o poglądy w najważniejszych sprawach dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Zapraszamy do porównania swoich poglądów z partiami przed pójściem na wybory.

Separator graficzny

Wypełnij test

Stwierdzenie:

Zakres kompetencji samorządów terytorialnych należy stopniowo poszerzać.

Separator graficzny

FAQ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

13 października 2019 roku po raz 27 odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. W ramach wyborów zostanie wybranych na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Kto ma prawo do głosowania?

W wyborach do Sejmu i Senatu może głosować obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat. Czynne prawo wyborcze ma także obywatel polski mieszkający na stałe zagranicą.

Prawa do głosowania nie ma osoba pełnoletnia, która jest:

 • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak zagłosować?

 1. Sprawdź swój okręg wyborczy (np. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej).
 2. Jeżeli w dniu głosowania będziesz przebywał(a) poza miejscem zameldowania, ale chcesz zagłosować, masz 3 możliwości:
  1. Pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.
  2. Dopisać się do spisu wyborców.
  3. Dopisać się do rejestru wyborców.
 3. Sprawdź, jakie komitety kandydują i jakie są ich postulaty np. latarnikwyborczy.pl
 4. Sprawdź kandydatów z okręgu, w którym będziesz głosować np. mamprawowiedziec.pl
 5. W dniu wyborów udaj się do komisji wyborczej z dokumentem tożsamości (możesz też wykorzystać mTożsamość).
 6. Po złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymasz dwie karty do głosowania – jedną z kandydatami do Sejmu, drugą z kandydatami do Senatu.
 7. Postaw znak "X" w kratce obok nazwiska wybranego przez Ciebie kandydata do Sejmu i wybranego kandydata do Senatu.
 8. Złóż kartę na pół i wrzuć do urny.

Uwaga! Głos jest ważny jeśli znak "X" został postawiony tylko przy jednym kandydacie na danej liście oraz linie przy wybranym kandydacie wyraźnie się przecinają.

 

Latarnik to internetowe narzędzie, które wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych.

Dla każdego stwierdzenia użytkownik wybiera jedną z odpowiedzi: Zgadzam się, Nie zgadzam się, lub Nie mam zdania. 

Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika  z odpowiedziami komitetów partyjnych na te same pytania i pokazuje procentową zgodność deklaracji partii z odpowiedziami użytkownika.

Latarnik Wyborczy to jedyna tego typu aplikacja w Polsce, która bazuje na faktycznych odpowiedziach udzielanych przez komitety, a nie na analizie programów partii czy wypowiedzi medialnych. Takie podejście gwarantuje pełen obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Poza ustosunkowaniem się do stwierdzeń, komitety mają również możliwość opatrzenia swoich odpowiedzi krótkimi komentarzami.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez komitet, twórcy zastrzegają sobie możliwość przygotowania projekcji odpowiedzi na podstawie dostępnych materiałów. Tak przygotowane odpowiedzi są jednak specjalnie oznaczone na ekranie z wynikami.

Latarnik Wyborczy to internetowe narzędzie umożliwiające porównanie poglądów z deklaracjami komitetów startujących w wyborach. Latarnik wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania. Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przy urnach przez obywateli były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych kandydatów.

Narzędzie tworzone jest, by pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych osobom średnio i słabo zainteresowanym polityką. Tak zdefiniowany cel warunkuje charakter i postać aplikacji. Twórcy dokładają wszelkich starań, by Latarnik Wyborczy był platformą możliwie prostą w obsłudze, a stwierdzenia wykorzystywane do analizy poglądów były sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały.

Prośbę o ustosunkowanie się do przygotowanych stwierdzeń otrzymały wszystkie komitety, które zarejestrowały listy w przynajmniej 1 okręgu wyborczym.

 

Latarnik dostarcza użytkownikowi wynik w postaci wykresu procentowej zgodności jego odpowiedzi z odpowiedziami zadeklarowanymi przez poszczególne sztaby wyborcze.
Za udzielenie na pytanie takiej samej odpowiedzi przez użytkownika i komitet (zgadzam się - zgadzam się lub nie zgadzam się - nie zgadzam się), do pytania przypisywane są 3 punkty. 
W sytuacji gdy komitet bądź użytkownik zadeklaruje, że ma zdanie w jakiejś kwestii, a druga strona wybierze odpowiedź nie mam zdania, w pytaniu przypisywany jest 1 punkt. Gdy zarówno komitet jak i użytkownik zadeklarują, że nie mają zdania, za pytanie przypisywane są 2 punkty. W przypadku odpowiedzi sprzecznych w pytaniu przypisywane jest 0 punktów.

Dodatkowo wybierając odpowiedź ,,zgadzam się" lub ,,nie zgadzam się" przy danym stwierdzeniu, użytkownik ma możliwość określenia, czy dane stwierdzenie jest dla niego ważne. Jeśli wybierze ,,tak", wtedy liczba punktów określająca stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedzią komitetu, jest mnożona razy dwa.

Uzyskana w ten sposób suma punktów za wszystkie pytania, dzielona jest przez maksymalną, możliwą do uzyskania liczbę punktów i przedstawiona w procentach daje wynik.

Latarnik Wyborczy przygotowuje fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej przy okazji wszystkich wyborów parlamentarnych, prezydenckich i wyborów do Parlamentu Europejskiego od 2005 roku. Aplikacja jest neutralna politycznie - nie promuje żadnych partii, komitetów, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych.
Od 2019 roku Latarnik Wyborczy powstaje w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. "Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Twórcy Latarnika starają się, by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzana jest także wstępna analiza wypowiedzi komitetów i ich programów politycznych, aby upewnić się, że zaproponowane stwierdzenia będą różnicowały komitety wyborcze.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, czyli ciałem doradczym, w skład którego wchodzą badacze życia społecznego i politycznego. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu wybierane są najlepsze propozycje oraz dopracowywana jest treść stwierdzeń.

Wyjaśnienia do stwierdzeń przygotowywane są przez ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Stwierdzenia wykorzystywane w każdej edycji Latarnika Wyborczego przygotowywane są we współpracy z grupą ekspertów. Przy stworzeniu Latarnika Wyborczego na wybory parlamentarne 2019 współpracowaliśmy z panem dr hab. Mikołajem Cześnikiem (Uniwersytet SWPS), panią Agatą Komosą (Wirtualna Polska) oraz panią dr Katarzyną Losson.

Separator graficzny
Logotyp Centrum Edykacji Obywatelskiej

Twórcy

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, zajmującą się edukacją w Polsce. Od 25 lat poprawiamy jakość nauczania i uczenia się.

Rocznie współpracujemy z 20 tys. nauczycieli i dyrektorów oraz z 4 tys. szkół. Angażujemy 100 tys. uczniów i uczennic. Specjalizujemy się w całościowym rozwoju szkoły, doskonaleniu kompetencji nauczycieli, a także w projektach uczniowskich z zakresu: edukacji globalnej, obywatelskiej, historycznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

Więcej na ceo.org.pl

Separator graficzny

Partnerzy

Współorganizator

Partnerzy medialni

Separator graficzny